Vad betyder Tyska verb i tyska?

I tyska har varje verb personändelser i varje tempus som berättar om vem som gör handlingen. Tyska verb kan klassificeras som antingen svaga, som böjs genom tillägg av en dental konsonant, eller starka, som uppvisar vokalgradering ( avljud ). Båda dessa är regelbundna system.

Vad är adjektiv i tyska?

I tyska placeras adpositioner (det vill säga prepositioner) och adjektiv före det substantiv dessa bestämmer. Det finns fyra kasus och två numerus. Substantiven kategoriseras i tre genus – maskulinum, femininum och neutrum. Artiklar och adjektiv tar olika form beroende på genus (och kasus) hos det substantiv de bestämmer.

Vad är prepositioner i tyskan?

Prepositioner är ord som uttrycker ett samband mellan två eller flera ord. I tyskan finns det dels prepositioner som styr ackusativ och dels prepositioner som styr dativ. Dessutom finns det prepositioner som kan styra båda beroende på sammanhanget. Sådana prepositioner kallas ”tvåvägsprepositioner” ( Wechselpräpositionen ).

Vad är artiklarna i tyskan?

I tyskan finns två sorters artiklar: bestämda (definita) och obestämda (indefinita). Artiklarnas form bestäms av kasus, numerus och genus och de placeras före huvudordet.