Is the smirk emoji still on Snapchat 2021?

Yes! ๐Ÿ˜ Smirking Face โ€” You are one of their best friends โ€ฆbut they are not a best friend of yours. You don’t send them many snaps, but they send you a lot.

What does ๐Ÿ’› mean on Snapchat 2021?

The single yellow heart emoji (๐Ÿ’›) means that you are each other’s #1 Best Friend โ€“ aka Besties! This is the person that you send the most snaps to, who also sends the most snaps to you.

What does ๐Ÿ˜ mean in Snapchat?

๐Ÿ˜ Smirk: This indicates a one-way relationship, and you’re the taker. This person sends you enough snaps to make you one of their best friends, but you don’t send them many snaps back.

What does a slightly smiling face mean on Snapchat?

๐Ÿ™‚ Slightly Smiling Face. A yellow face with simple, open eyes and a thin, closed smile. Conveys a wide range of positive, happy, and friendly sentiments. Its tone can also be patronizing, passive-aggressive, or ironic, as if saying This is fine when itโ€™s really not.

What does ๐Ÿ‘ถ baby mean on Snapchat?

๐Ÿ‘ถ Baby โ€” You just became friends with this person. ๐Ÿ˜Ž Face With Sunglasses โ€” One of your best friends is one of their best friends. This means that you send a lot of snaps to someone that they also send a lot of snaps to. ๐Ÿ˜ฌ Grimacing Face โ€” Your #1 best friend is their #1 best friend.

What does the grimace emoji mean on Snapchat?

If you see the grimace emoji it means that you share one of your best friends with this friend. That means that they interact a lot with somebody who you also interact with frequently. The sunglasses emoji indicates that you share a โ€œclose friendโ€ with this person.

What do the emojis next to Your Name on Snapchat mean?

If youโ€™re an active Snapchat user youโ€™ve probably noticed these emojis before. They appear next to your friends names on you โ€œFriendsโ€ tab, and they can give you some interesting insights into the ways that both you and your friends interact with Snapchat.